niedziela, 24 lutego 2013

Zawirowania wokół Intronizacji Jezusa na Króla Polski.Całość orędzi jest nasączona bezmierną głupotą, a ich treść sprzecz­na jest z wieloma dogmatami wiary


Wpisał: wg. ks. Tadeusz Kiersztyn
13.04.2012.
Duch zwodzenia – np. „brat Jerzy” i „dzieciątko”

Całość orędzi jest nasączona bezmierną głupotą, a ich treść sprzecz­na jest z wieloma dogmatami wiary
Zawirowania wokół Intronizacji Jezusa na Króla Polski

[Przedstawiam tę analizę, bo podobne mętne ruchy i „objawienia” szerzą się, niestety też w Polsce. Dostaję takie „mensaje”... Brrrr..  M. Dakowski]

Urywek z książki Czas zwodzenia!, od str. 86. [ZACHĘCAM do kupienia całości - mądrze i tanio! MD]
Autorzy: ks. Tadeusz Kiersztyn,, Anna Kuraś, Barbara Pasternak
Kraków 2012  @ Fundacja Serca Jezusa, 2012         www.rozalia.krakow.pl

[...]
Innym polem walki najbardziej nas interesującym, zaciekle atakowanym przez duchy zwodzenia, są działania zmierzające do powrotu ludzi i na­rodów pod panowanie Jezusa Króla, tj. do przywrócenia nad obecnym zdesakralizowanym światem pełnej władzy Bożej. Jeśli to nie nastąpi, i to w najbliższym czasie, pozostanie nam tylko czekanie na nastanie pa­nowania Antychrysta oraz na nadejście kary na zbuntowaną ludzkość.
Ponieważ przyjęcie panowania Jezusa Króla, w tym wypadku nad Polską, jest uzależnione, jak to wcześniej wielokrotnie ukazaliśmy, od wolnej woli każdego z nas i od całego naszego Narodu, duchy zwodze­nia robią wszystko, abyśmy dokonali wyboru złego lub tylko pozornie właściwego. Zły wybór, to stanowcze NIE władz świeckich i kościel­nych dla Intronizacji Jezusa Króla Polski. Niezależnie jakich argumen­tów się używa, by to NIE umotywować, i tak wszystkim wiadomo, o co chodzi. Bardziej zwodnicze są działania zmierzające do ukierun­kowania ludzi wierzących na dokonanie pozornie właściwego aktu In­tronizacji i te działania pokrótce omówimy.
Główny nurt zwodzenia, który towarzyszył Dziełu Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, spychał nasz Naród w kierunku Intronizacji Jego Najświętszego Serca. Duch zwodzenia w tym wypadku żerował na naszym narodowym pietyzmie do Bożego Serca, na niejasnych koncepcjach teologicznych i prakty­kach związanych z rozwojem kultu Serca Jezusa w Polsce zwłaszcza w okresie międzywojennym. O ile bowiem wyrosła ze stuletniej tra­dycji Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa nie budzi wątpliwości
i zastrzeżeń, jeśli jest formą osobistego, rodzinnego i narodowego po­święcenia się Sercu Bożemu, o tyle jest nie do przyjęcia jako forma ogłoszenia Pana Jezusa Królem Polski. Zwodzenie polega na tym, że przez Intronizację Najświętszego Serca Jezusa poświęca się Jego Mi­łości, ale wmawia się ludziom, że przez ten akt dokonuje się równocze­śnie uznania Pana Jezusa Królem Polski.
Dzięki temu zwodniczemu zabiegowi próbuje się powstrzymać działania zmierzające ze swej istoty do uznania Jezusa Królem Polski przez Akt Intronizacji Jego Osoby w sposób formalnie, a więc prawnie wyrażony i pociągający za sobą prawne konsekwencje. Ponieważ temat ten został już kilkakrotnie omówiony w broszurkach z serii Czas…, od­syłamy do nich wszystkich tym tematem zainteresowanych.
Następną próbą zwodniczego odciągnięcia naszego Narodu od In­tronizacji Jezusa Króla Polski było propagowanie bliskoznacznej jej formy, polegającej na Intronizacji Jezusa Króla Wszechświata. Wadli­wość i całkowita jej nieprzydatność omówiona została w broszurce Czas Intronizacji! Choć i ta błędna teologicznie koncepcja Introniza­cji zbyt długo nie mogła ludzi mamić, problem nadal istnieje, gdyż pozostała formacja zorganizowana przez pana Adama Kędzierskiego, szafarza nadzwyczajnego Eucharystii, ściśle związana z ks. P. Natan­kiem, pod nazwą Rycerstwo Chrystusa Króla. Jakkolwiek formacja ta w przekonaniu większości jej członków ma na celu doprowadze­nie w Polsce do Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski, to jednak w swych statutach i nazwie ma enigmatyczne odniesienie do bliżej nie określonego Jezusa Króla oraz propaguje Akty Intronizacyjne, mo­dlitwy i symbole nie mające nic wspólnego z Jezusem Królem Polski – ten temat został już przez nas omówiony.
Duchy zwodzenia, widząc, że ich wcześniejsze manipulacje Intro­nizacją Jezusa Króla Polski zostały odkryte i ujawnione, a tym samym straciły swą siłę oddziaływania, otworzyły przed ludźmi szczerze ko­chającymi Boga i pragnącymi wypełnić Jego wolę odnośnie do Intro­nizacji, następną błędną drogę jej wypełnienia. Od dwóch lat zaczęły pojawiać się orędzia rzekomo przekazywane “bratu Jerzemu” przez Najświętsze Dzieciątko Jezus. Pośród licznych orędzi między inny­mi padają słowa:Intronizację Jezusa Chrystusa Polskim Narodzie państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciątko Jezus. Oto czas się zbliża, poznania Najświętszego Dzieciątka Jezus przez cały Naród, jeśli chcesz przyczynić się tym dziele to zamów te książeczki zapro­ponuj innym (..). Musimy mieć pewną świadomość, że jest to jedyna droga, aby uratować nas Polaków przed wieloma zagrożeniami i jest to jedyna droga, aby przyszło nawrócenie i przemiana ludzkich serc Naszym Narodzie.W rozprowadzanej ulotce “brat Jerzy” wyjaśnia:

Wolą Ojca Niebieskiego jest, aby na Polskiej ziemi rozprzestrzeniło się Królestwo Bożej Miłości uobecniające się wNajświętszym Dzieciątku Jezus… Zapewnia się tam, że jedynie ci, którzy otworzą swoje serca i zapragną podążać drogą wyznaczoną przez Najświętsze Dzieciątko Jezus, mogą stać się narzędziami w wielkim Dziele Ocalenia i Ducho­wej Odnowy Polskiego Narodu.
Jak widać z powyższego, zwodzenie ruszyło pełną parą. W ślad za ulotką rozprowadzana jest książeczka Intronizacja Jezusa Chrystusa Polskim Narodzie i państwie przychodzi przez Najświętsze Dzieciąt­ko Jezus. Brzmi to jeszcze niewinnie, bo sugeruje, że Intronizacja przy­chodzi tylko przez Dzieciątko Jezus. Jednakże już we wprowadzeniu do tej książeczki, będącej zbiorem “orędzi”, został podany Akt Introni­zacji Najświętszego Dzieciątka Jezus, na odległość pachnący duchem zwodzenia. Aby kupić ludzi “brat Jerzy” propaguje Koronkę do Naj­świętszej Rodziny obdarzoną licznymi łaskami oraz obiecuje czcicie­lom Dzieciątka Jezus Jego dalsze łaski i błogosławieństwa.
W orędziach łatwo jest odnaleźć wszystkie nici intryg i wszystkie rodzaje oszustw snute przez duchy zwodzenia, wcześniej przez nas już omówione. Są więc różne zaklęcia i wielkie obietnice, nowy czas łaski (każdego 25 dnia miesiąca), nowe praktyki przebłagalne i nabożeństwa, łącznie z obowiązkiem leżenia krzyżem; i oczywiście temu wszystkie­mu towarzyszy stałe wbijanie klina pomiędzy wiernych a pasterzy pod pretekstem troski o kult Eucharystii i ratowania ludzkości przed czasem zagłady, tyle tylko, że w fałszywy sposób i na fałszywej drodze.
Całość orędzi jest nasączona bezmierną głupotą, a ich treść sprzecz­na jest z wieloma dogmatami wiary. To Dzieciątko Jezus zbawia, oca­la, naucza, króluje w Niebie i na Ziemi i pragnie, aby uznano Je Kró­lem Polski, bo widocznie – według tych przekazów – Ono umarło na krzyżu, zmartwychwstało, wniebowstąpiło i Ono już powraca na świat w chwale zwycięskiego Króla sądzić żywych i umarłych. Musimy przyznać, Drogi Czytelniku, że czytając te orędzia, o mało nie wpadli­śmy w podziw nad kunsztem zwodzenia sług Antychrysta.
Ten nowy kierunek Intronizacji żeruje na kilkuwiecznym kulcie sławnej figurki Dzieciątka Jezus z Pragi oraz podobnej figurki z Kra­kowa zwanej Dzieciątkiem Koletańskim. Wykorzystuje się zbieżność pojęć i symboli, gdyż figurki te przedstawiają Dzieciątko Jezus w peł­nej gali Jego królewskiej chwały, oraz od dawna szerzoną w Polsce praktykę Intronizacji Figurki Najświętszego Dzieciqtka Jezus (ostatnio intronizacje parafialne dokonały się w miastach: Gorzowie Wielkopol­skim, Pucku, Tarnobrzegu, Bytomiu, Cieszynie i w kilku innych). Za­chodzi tutaj analogia, jak w przypadku Intronizacji Serca Jezusa kontra Intronizacji Jezusa Króla Polski.
Wszystko staje się jasne, ku czemu w tym wypadku zmierzają duchy zwodzenia, gdy wejdziemy na stronę internetową: wprost głoszącą Intronizację Praskiego Dzieciąt­ka Jezus na Króla Polski i Wszechświata – podobnie, jak ma się rzecz z obrazem propagowanym przez ks. P. Natanka.
Niestety na tym nie koniec, bo złe duchy nie wyczerpały wszyst­kich swych pomysłów na zwodzenie ludzi. W ostatnim czasie poprzez Internet i poprzez powielane karteczki nasze społeczeństwo zasypy­wane jest “orędziami” kilku “dusz wybranych”, w których nawoływa­nie do Intronizacji Jezusa Króla Polski przeplata się z zapowiedzia­mi apokaliptycznymi. Niby jedno i drugie nie jest sprzeczne z misją S.B. Rozalii Celakówny oraz Dziełem Intronizacji Jezusa Króla Pol­ski, ale natrętna forma tych “orędzi” może być próbą przejęcia kontroli psychologicznej nad ludźmi oddanymi temu Dziełu. Budzą one zasad­niczą nieufność, zwłaszcza u duchownych, którzy mają świadomość, jak szkodliwa w skutkach bywa wiara w słowa z “nieba” bez spraw­dzenia stanu świętości i działania Bożego w życiu “dusz wybranych”. Jest sprawą fatalną, jeśli Intronizacji nie opiera się na fundamencie Pisma Świętego, Tradycji Kościoła katolickiego i zasadności teolo­gicznej, ale na przesłaniach niewiadomego pochodzenia, głoszonych przez często anonimowych ludzi, nie podlegających kontroli Kościoła. Z wielowiekowego doświadczenia duchowości chrześcijańskiej wie­my, że podobne praktyki wizjonerskie więcej mogą zaszkodzić niż pomóc; i chyba o to chodzi w tym wypadku.
Duchy zwodzenia, chyba już w desperackim szale, próbują także do­paść uczonych teologów; widocznie mają coraz mniej czasu, a pośpiech, jak wiemy, jest złym doradcą. W zwalczaniu Intronizacji Jezusa Króla Polski sięga się na forum teologicznym po coraz prymitywniejsze argu­menty. Ostatnio środowiska warszawskie wymyśliły nowe stwierdzenie, że niedopuszczalnym zawłaszczeniem przez nasz Naród jest ogłaszanie Pana Jezusa Królem Polski, co rzekomo miałoby pozbawić inne narody Jego panowania. Sens tego argumentu nie różni się zatem od twierdze­nia, że ,,zamknięcie” Pana Jezusa w tabernakulum w jednym Kościele jest niedopuszczalne, bo pozbawia inne kościoły Jego obecności. Trzeba naprawdę dużo studiować, by dojść do podobnych wniosków.

1 komentarz:

 1. Good - I should definitely pronounce, impressed wigh your website.
  I had no trouble navigaying through all tabs as well as related
  infto ended up being truly simple too do to access.
  I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme .
  a tones way for your client to communicate. Excellewnt task.

  OdpowiedzUsuń